Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, του Δημήτρη Κατσορίδα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα, 17 Μαϊος 2021 09:26 Συντάκτης: Δημήτρης Κατσορίδας
Βαθμολογήστε το άρθρο
(0 ψήφοι)
Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, του Δημήτρη Κατσορίδα

 

Πηγή: Rproject

ΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ: Η πρόταση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για τον Κατώτατο Μισθό

Βασικό αίτημα των συνδικάτων ήταν και εξακολουθεί να είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα προ μνημονίων επίπεδα, δηλ. στα 751 ευρώ, καθώς επίσης η επαναφορά της θεσμικής διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Όμως, αν λά­βου­με υπόψη ότι ακόμη και η επα­να­φο­ρά στα 751 ευρώ δεν εξα­σφα­λί­ζει αξιο­πρε­πείς συν­θή­κες δια­βί­ω­σης, και επι­πλέ­ον συ­νυ­πο­λο­γί­σου­με ότι ένα με­γά­λο πο­σο­στό μι­σθω­τών επι­βιώ­νει με τον ήδη δια­μορ­φω­μέ­νο, από το 2019, κα­τώ­τα­το μισθό των 550 ευρώ (ή 650 ευρώ μικτά, ένα­ντι των 586 ευρώ μικτά που είχε μειω­θεί τον Φε­βρουά­ριο του 2012 από τα 751 ευρώ που ήταν πριν), τότε είναι δυ­να­τό να κα­τα­λά­βου­με ότι η πλειο­νό­τη­τα των μι­σθω­τών, ιδιαί­τε­ρα οι νε­ό­τε­ρες γε­νιές, βρί­σκο­νται κάτω από το όριο της από­λυ­της και της σχε­τι­κής φτώ­χειας.

Απέ­να­ντι σε αυτή την κα­τά­στα­ση, το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ αντι­προ­τεί­νει ότι ο κα­τώ­τα­τος μι­σθός δεν μπο­ρεί να αντι­με­τω­πί­ζε­ται απλά και μόνο ως ένας οι­κο­νο­μι­κός δεί­κτης, αλλά ως μέσο μιας αξιο­πρε­πούς δια­βί­ω­σης, η οποία θα σέ­βε­ται τους αν­θρώ­πους και τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες τους. Και για να γίνει κάτι τέ­τοιο θε­ω­ρεί ότι θα πρέ­πει ο κα­τώ­τα­τος μι­σθός να ξε­πε­ρά­σει τα προ μνη­μο­νί­ων επί­πε­δα, δηλ. τα 751 ευρώ.

Συ­γκε­κρι­μέ­να,  η πρό­τα­ση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ,  προ­κει­μέ­νου να εξα­σφα­λι­σθεί ένα βα­σι­κό επί­πε­δο αξιο­πρε­πούς δια­βί­ω­σης για τους ερ­γα­ζο­μέ­νους και τις οικο­γένειές τους, είναι η εξής: για το 2021, να υπάρ­ξει άμεση αύ­ξη­ση του κα­τώ­τα­του μι­σθού στο ύψος των 751 ευρώ μη­νιαί­ως (ή 645 ευρώ κα­θα­ρά) και στη συ­νέ­χεια (βάσει των στοι­χεί­ων του ΟΟΣΑ) να προ­σαρ­μο­στεί στο 60% του διά­με­σου ακα­θά­ρι­στου μι­σθού των ερ­γα­ζο­μέ­νων πλή­ρους απα­σχό­λη­σης, ώστε να ανέλ­θει στα 809 ευρώ.

Η «διά­με­σος» είναι αυτό ακρι­βώς που λέει η λέξη, δη­λα­δή ο αριθ­μός που βρί­σκε­ται ακρι­βώς στη μέση (η μέση τιμή), όπου το 50% των τα­ξι­νο­μη­μέ­νων αριθ­μών είναι πάνω από τη διά­με­σο και το άλλο 50% κάτω από αυτή. Αυτό ση­μαί­νει ότι η αντι­στοί­χι­ση με το 50% του διά­με­σου ακα­θά­ρι­στου μι­σθού είναι έν­δει­ξη από­λυ­της φτώ­χειας, ενώ αν προ­σεγ­γι­στεί ο κα­τώ­τα­τος μι­σθός στο 60%, που προ­τεί­νει το ΙΝΕ, τότε βρί­σκε­ται  στα όρια μιας αξιο­πρε­πούς δια­βί­ω­σης. Άρα, παρά την αύ­ξη­ση του κα­τώ­τα­του μι­σθού, το 2019, κατά 11% (650 ευρώ μικτά), εντού­τοις με βάση την ανά­λυ­ση του ΙΝΕ αντι­στοι­χεί στο 48% του διά­με­σου μι­σθού και άρα είναι στα επί­πε­δα της από­λυ­της φτώ­χειας. Επί της ου­σί­ας, έχο­ντας ως βάση τον διά­με­σο μισθό (50%), η πρό­τα­ση που κάνει το ΙΝΕ να ανέλ­θει ο κα­τώ­τα­τος μι­σθός στο όριο του 60% του διά­με­σου ακα­θά­ρι­στου μι­σθού, ισο­δυ­να­μεί με αύ­ξη­ση 12 πο­σο­στιαί­ων μο­νά­δων.

Η αύ­ξη­ση του κα­τώ­τα­του μι­σθού εκτι­μά­ται ότι θα έχει πολ­λα­πλα­σια­στι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα και άρα θε­τι­κή επί­δρα­ση στην οι­κο­νο­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, αφού θα ενισχύ­σει την εσω­τε­ρι­κή ζή­τη­ση, θα μειώ­σει την ανερ­γία και τη φτώ­χεια, θα αμ­βλύ­νει τις ει­σο­δη­μα­τι­κές ανι­σό­τη­τες, θα συμ­βάλ­λει στη μεί­ω­ση των δια­κρί­σε­ων κατά των νέων και των γυ­ναι­κών, και θα βγει η οι­κο­νο­μία από την ύφεση.  

Από εκεί και μετά έγκει­ται στα συν­δι­κά­τα να διεκ­δι­κή­σουν, μέσω κλα­δι­κών και επι­χει­ρη­σια­κών συμ­βά­σε­ων, ακόμη με­γα­λύ­τε­ρες αυ­ξή­σεις στους μι­σθούς. Εν­νο­εί­ται ότι πα­ράλ­λη­λα, διεκ­δι­κούν να μην πε­ρά­σουν τα νέα σχέ­δια της κυ­βέρ­νη­σης για τα ερ­γα­σια­κά και να αναι­ρε­θούν τα αρ­χι­κά, καθώς επί­σης και όλο το μνη­μο­νια­κό οπλο­στά­σιο, το οποίο εμπο­δί­ζει την ερ­γα­τι­κή δράση και διεκ­δί­κη­ση. Αλλά, αυτό είναι άλλου τύπου συ­ζή­τη­ση, η οποία αφορά την κρίση της ερ­γα­σί­ας, των συν­δι­κά­των και την ανα­συ­γκρό­τη­σή τους.

 

Αναγνώστηκε 207 φορές

Θέλουμε να μιλήσουμε για τον κομμουνισμό της εποχής μας, την αναγκαία αλλά όχι δεδομένη προοπτική. Θέλουμε να μιλήσουμε ταυτόχρονα για την καθημερινή επιβίωση και τον αγώνα γι’ αυτήν.

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εγγραφείτε στην λίστα επικοινωνίας μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι.